Obwody łowieckie

Obwód nr 2

Powierzchnia całkowita 8138 ha
Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu 6915 ha

Granica biegnie od brzegu morza naprzeciw miejscowości Wicie, drogą na wschód przez Radziszkowo i Rusinowo, a następnie szosą do miejscowości Naćmierz i Nowe Łącko. Od miejscowości Nowe Łącko biegnie szosą na południe przez Wszędzień do skrzyżowania z szosą Karsino - Masłowice. Tam granica skręca na południowy zachód i biegnie szosą przez Karsino do miejscowości Sulimice. Tam skręca na południowy wschód i biegnie szosą w kierunku miejscowości Kowalewice. Przed Kowalewicami, w punkcie w którym z szosą krzyżuje się rzeka Wieprza granica skręca na zachód. Korytem rzeki Wieprza przez Zielnowo, Zakrzewo, Darłowo i w Darłówku dochodzi do morza. Brzegiem morza biegnie na północny wschód do miejscowości Wicie.

 

Obwód nr 2

Obwód stanowi obszar użytków rolnych 5851 ha, gruntów leśnych 550 ha i wód 760 ha, natomiast ze względu wysokie walory przyrodniczo-hodowlane zaliczony jest do II kategorii. Powierzchnia leśna stanowi 7 %  i składa się ona z kilku małych kompleksów leśnych charakterze lasów mieszanych. Grunty rolne to dobrze zagospodarowane pola uprawne w większości na glebach III i IV klasy. Uprawy o charakterze wielkoobszarowym stanowią około 70 % powierzchni rolnych, natomiast ogólna powierzchnia łąk i pastwisk wynosi około 10 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. Ostoją zwierzyny grubej są rozległe trzcinowiska oraz zwarte zakrzaczenia śródpolne. Pozyskanie łowieckie stanowią: 61 % dziki, 38 % sarny i 1 % jelenie, natomiast pozyskiwana zwierzyna drobna to: lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, norki amerykańskie piżmaki, dzikie gęsi, dzikie kaczki i grzywacze. Zagospodarowanie łowieckie obwodu to: 1 ha uprawianych poletek zaporowych, 2 piwnice oraz 28 ambony.

Obwód nr 20

Powierzchnia całkowita 8419 ha
Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu 7997 ha

Granica biegnie od miejscowości Słowino szosą na południowy wschód przez stację kolejową Karwice do szosy Sławno - Koszalin. Dalej szosą na południowy zachód w kierunku Koszalina aż do punktu przecięcia szosy z rzeką Grabowa. Następnie korytem rzeki, kolejno na północny zachód i na północ, przez Jeżyczki i Jeżyce do miejscowości Porzecze. Na wysokości najdalej na północ wysuniętych zabudowań miejscowości Porzecze granica przechodzi boczną uliczką na szosę i szosą dobiega do miejscowości Rusko. Stąd na skrzyżowaniu kieruje się na południowy wschód i przez Domasławice zmierza do miejscowości Słowino.

 

Obwód nr 20

Obwód stanowi obszar użytków rolnych 4442 ha, gruntów leśnych 3490 ha, natomiast ze względu wysokie walory przyrodniczo-hodowlane zaliczony jest do II kategorii. Powierzchnia leśna stanowi 40 % i składa się w z jednolitego kompleksu leśnego stanowiącego siedliska lasów mieszanych z przewagą drzewostanów liściastych przy znaczącym udziale dęba i buka, kilkoma łąkami śródleśnymi o ogólnej powierzchni 36 ha oraz siedliska bagiennego stanowiącego rezerwat Słowińskie Błota o powieszeni 190 ha. Grunty rolne to dobrze zagospodarowane pola uprawne na glebach w większości III i IV klasy. Uprawy o charakterze wielkoobszarowym stanowią około 40% powierzchni rolnych, natomiast powierzchnia łąk i pastwisk stanowi około 5 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. Obwód stanowi ostoję zwierzyny grubej, której pozyskanie łowieckie wynosi: 54 % dziki, 33% sarny i 13% jelenie natomiast występująca zwierzyna drobna to: lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, zające, piżmaki, kuropatwy, słonki, dzikie gęsi, dzikie kaczki i grzywacze. Zagospodarowanie łowieckie obwodu to 21,45 ha pól uprawnych i poletek zaporowych , 2 magazyno-paśniki, 4 piwnice oraz 83 ambony.

Obwód Nr 63

Powierzchnia całkowita 4492 ha
Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu 4453 ha

Granica biegnie od wsi Żydowo szosą na południowy wschód do wsi Bobięcino. Przez Bobięcino i dalej szosą około 250 m w kierunku Malęcina, a następnie na wschód drogą w stronę Kamnicy do skrzyżowania z drogą Gatka - Kołtki. Tą drogą na południe do wsi Kołtki i dalej drogą, przez Kołtki, na północny zachód do wsi Cybulin. Stąd drogą na północ do wsi Gosław i dalej drogą na zachód do wsi Dalmierz. Z Dalmierza drogą na północny zachód do wsi Gołogóra. Stąd na południowy zachód, a następnie północny zachód drogą do szosy Drzewiany - Żydowo i tą szosą do Żydowa.

 

Obwód nr 63

Obwód stanowi obszar gruntów leśnych 2710 ha, użytków rolnych 1677 ha i wody 423 ha, natomiast ze względu wysokie walory przyrodniczo-hodowlane zaliczony jest do II kategorii. Powierzchnia leśna stanowi 60 % i składa się ona na wschód od jeziora Bobięcińskiego z dużej ilości małych i średnich kompleksów leśnych charakterze lasów sosnowych i olszy oraz wielkoobszarowych uprawach wikliny. Natomiast na zachód od jeziora Bobięcińskiego występuje jednolicie zwarty kompleks leśny stanowiący siedlisko lasów mieszanych. W obrębie całego obwodu występują duże ilości drzew i krzewów owocowych pozostałych po nieistniejących już gospodarstwach oraz liczne łąki śródleśne. Grunty rolne to słabo zagospodarowane pola uprawne na glebach w większości V klasy. Uprawy o charakterze wielkoobszarowym stanowią około 10 % powierzchni rolnych, natomiast powierzchnia łąk i pastwisk stanowi około 32 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. Obwód stanowi ostoję zwierzyny grubej, której pozyskanie łowieckie wynosi: 48 % dziki, 30 % sarny i 22% jelenie a wstępująca tu zwierzyna drobna to: lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, norki amerykańskie piżmaki, dzikie gęsi, dzikie kaczki i grzywacze. Zagospodarowanie łowieckie obwodu to 10,7 ha pól uprawnych i poletek zaporowych, 3 magazyno-paśniki, 3 piwnice oraz 46 ambony.